អត្ថន័យ ការបង្កាត់ពូជ
ការបង្កាត់ពូជ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ការបង្កាត់ពូជ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃការបង្កាត់ពូជខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   0

ការបង្កាត់ពូជ


crossbreeding, croisement ដំណើរការនៃការធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការបង្កើតជំនាន់ក្រោយ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃការបង្កាត់ពូជ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ដំណកដាំ ការបន្តពូជអភេទ >>