អត្ថន័យ កំណាព្យ
កំណាព្យ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យកំណាព្យទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃកំណាព្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   0

កំណាព្យ


គណនាដូចទឹក កូនអើយបេីល្គឹក
ពីមានមច្ឆា មួយគ្រាន់ពន្លៀក
នៅក្នុងគង្គា ពីរាប់ហៅថា
ប្រសេីរឡើយហោង។
អនាមិក - 7 មេសា, 2020

2

1   0

កំណាព្យ


សូមដាក់សំឡេង។ ខ្មែរ ការបញ្ចេញសំឡេង និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ កាព្យ>ក+ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃកំណាព្យ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< អសង្ខេយ្យ Ndash >>