អត្ថន័យ គតិបណ្ឌិត
គតិបណ្ឌិត​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យគតិបណ្ឌិតទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃគតិបណ្ឌិតខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

184 Thumbs up   6 Thumbs down

គតិបណ្ឌិត


ពាក្យថាគតិបណ្ឌិតមានន័យថា ជាគំនិតឬជាកាគិតដ៏ល្អិតល្អន់របស់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់។
បរមី - 2 កុម្ភៈ 2021

2

90 Thumbs up   6 Thumbs down

គតិបណ្ឌិត


គតិបណ្ឌិត គឺជាការយកបញ្ញាមនុស្សទៅវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយ ប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខណៈប្រកបទៅដោយវិចារណញាណនៃអាកប្បកិរិយា ដោយចេះប្រមាណនូវកម្លាំងចំណង់របស់ខ្លួនជាមួយអំណាចត្រួតត្រាលើខ្លួនឯង។
SEYHAK - 17 មករា 2022

3

72 Thumbs up   5 Thumbs down

គតិបណ្ឌិត


បា. គតិ​របស់​បណ្ឌិត, អធ្យាស្រ័យ ឬ ប្រាជ្ញា​ញាណ​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ ។ អធ្យាស្រ័យល្អ ឬ សុភវិនិច្ឆ័យរបស់មនុស្សដើលកើតចេញពីសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញាញាណ បទពិសោធ និង ពុទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការសម្រេច [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< គន្ថរចនា គន >>