អត្ថន័យ ថ្លែន
ថ្លែន​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ថ្លែន ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្លែនខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ថ្លែន


ឈ្មោះ​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​បង្កួយ សម្បុរ​រលើប​ដូច​គេ​លាប​ប្រេង​ ។
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ថ្លៃ ថ្លែង >>