អត្ថន័យ ទ្វីប
ទ្វីប​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យទ្វីបទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទ្វីបខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

211 Thumbs up   23 Thumbs down

ទ្វីប


សំ.; បា. ប្រទេស​ដែល​ឋិត​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​កណ្ដាល​ទឹក ។ # continent ផ្នែកដ៏ធំៗនីមួយៗនៃផែនដី។ ក្នុងការសិក្សា គេចែកផែនដីចេញជាប្រាំមួយទ្វីបគឺ អឺរ៉ុប អាស៊ី អាភ្វ្រិក អាមេរិក អូសេអានី និងអង់តាកទិក។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

175 Thumbs up   14 Thumbs down

ទ្វីប


ទ្វីបជាផ្ទៃដីដែលមានបណ្តាលប្រទេសនានានៅក្នុងនោះហេីយខណ្ឌពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយទៀតដោយមហាសមុទ្រៀ។
អនាមិក - 10 ឧសភា 2021

3

179 Thumbs up   19 Thumbs down

ទ្វីប


ទ្វីបជាផ្ទៃដីដែលខណ្ឌដោយទឹក
អនាមិក - 11 កញ្ញា 2019
<< Vcite journal Italic title >>