អត្ថន័យ ធរណីមាត្រ
ធរណីមាត្រ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យធរណីមាត្រទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃធរណីមាត្រខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

45 Thumbs up   3 Thumbs down

ធរណីមាត្រ


ធរណីមាត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃគណិតវិទ្យាដែលជាប់ទាក់ទងនឹងសំណួរនៃទំហំទ្រង់ទ្រាយទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងនៃរូបនិងលក្ខណះនៃលំហ
Sdieng Thida - 27 មករា 2021

2

33 Thumbs up   3 Thumbs down

ធរណីមាត្រ


គណិតវិទ្យាដែលទាក់ទងនឹង រង្វាស់រង្វាល់និងទំនាក់ទំនងរវាងបន្ទាត់មុំ ផ្ទៃ និងលេខបីទំហំ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< Siedlnica សម រង្ស៊ី >>