អត្ថន័យ នាមផ្សំខ្មែរ
នាមផ្សំខ្មែរ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យនាមផ្សំខ្មែរទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃនាមផ្សំខ្មែរខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

39 Thumbs up   7 Thumbs down

នាមផ្សំខ្មែរ


នាមផ្សំខ្មែរតើមានន័យដូចម្ដេចចូលពន្យល់
សុខមាន - 11 វិច្ឆិកា 2019

2

8 Thumbs up   4 Thumbs down

នាមផ្សំខ្មែរ


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាមខ្មែរ
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< នាមផ្សំ ចតុប្បាទ >>