អត្ថន័យ នាមផ្សំខ្មែរ
នាមផ្សំខ្មែរ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យនាមផ្សំខ្មែរទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃនាមផ្សំខ្មែរខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

37   5

នាមផ្សំខ្មែរ


នាមផ្សំខ្មែរតើមានន័យដូចម្ដេចចូលពន្យល់
សុខមាន - 11 វិច្ឆិកា, 2019

2

8   3

នាមផ្សំខ្មែរ


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាមខ្មែរ
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃនាមផ្សំខ្មែរ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< នាមផ្សំ ចតុប្បាទ >>