អត្ថន័យ បរាសិតក្នុង
បរាសិតក្នុង​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យបរាសិតក្នុងទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃបរាសិតក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

55 Thumbs up   7 Thumbs down

បរាសិតក្នុង


បរាសិតគឺជាសារពាង្គកាយដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីធ្មួលហើយអាចបំផ្លាញសារពាង្គកាយធ្មួល
បរាសិត - 1 តុលា 2019

2

35 Thumbs up   2 Thumbs down

បរាសិតក្នុង


អន្តោបរាសិត, endoparasite បរាសិតដែលរស់នៅក្នុងធ្មួល។ ឧ. ពួកដង្កូវ/ ព្រូនផ្វាសូឡា ជាបរាសិតក្នុងដែលរស់នៅក្នុងថ្លើម។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< រុក្ខៈរំពា តិណាសី >>