អត្ថន័យ បរាសិតក្នុង
បរាសិតក្នុង​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យបរាសិតក្នុងទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃបរាសិតក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

50   4

បរាសិតក្នុង


បរាសិតគឺជាសារពាង្គកាយដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីធ្មួលហើយអាចបំផ្លាញសារពាង្គកាយធ្មួល
បរាសិត - 1 តុលា, 2019

2

32   1

បរាសិតក្នុង


អន្តោបរាសិត, endoparasite បរាសិតដែលរស់នៅក្នុងធ្មួល។ ឧ. ពួកដង្កូវ/ ព្រូនផ្វាសូឡា ជាបរាសិតក្នុងដែលរស់នៅក្នុងថ្លើម។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃបរាសិតក្នុង
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< រុក្ខៈរំពា តិណាសី >>