អត្ថន័យ បំពង់
បំពង់​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យបំពង់ទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃបំពង់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

បំពង់


(បំពង់​ឫស្សី) 1. ខ្នាត​រង្វាល់​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ ធ្វើ​ពី​បំពង់​ឫស្សី​ស្រុក [..]
ប្រភព: choukhmer.wordpress.com

2

1   0

បំពង់


វត្ថុ​មាន​រាង​មូល​ទ្រវែង​មាន​ប្រហោង មាន​មាត់ មាន​បាត សម្រាប់​ដាក់​វត [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃបំពង់
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ស្រាក់ កញ្ជើ >>