អត្ថន័យ ផ្កា
ផ្កា​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យផ្កាទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃផ្កាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

9   0

ផ្កា


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាខ្មែរ
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

7   2

ផ្កា


ផ្កាត្រកួុនមានន័យយ៉ាងមិចចំពោះមនុស្សស្រី
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

3

5   2

ផ្កា


ចំណែក​អវយវៈ​នៃ​រុក្ខជាតិ, តិណជាតិ​ជាដើម​ដែល​ចេញ​ពី​មែក, ពី​ធាង, ពី​ក្ន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃផ្កា
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< mul-script/doc Elephantidae >>