អត្ថន័យ មោទនភាព ជា ខ្មែរ
មោទនភាព ជា ខ្មែរ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ មោទនភាព ជា ខ្មែរ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃមោទនភាព ជា ខ្មែរខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

12   0

មោទនភាព ជា ខ្មែរ


ខ្ញុំស្រឡាញ់និងមានមោទនះភាពដែលបានកេីតមកជាកូនខ្មែរ
Oudom - 12 សីហា, 2020

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃមោទនភាព ជា ខ្មែរ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ផលិតកម្ម រ៉ក់ សម្រែក បេះដូង >>