អត្ថន័យ រូបសព្ទ
រូបសព្ទ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យរូបសព្ទទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃរូបសព្ទខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

16   0

រូបសព្ទ


morphology, morphologie ទម្រង់របស់ពាក្យហើយដោយភាសាជាសូរ ទម្រង់នេះជាសូរដែលស្ដាប់ឮ ប៉ុន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

8   0

រូបសព្ទ


តើរូបសព្ទវិទ្យាមានន័យដូចម្ដេច?តើគាប្រើនៅពេលណា?តើមានសារះសំខាន់ដែរឬទេ?
Yut yeng - 8 មករា, 2021

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃរូបសព្ទ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ពាក្យផ្សំ សព្វនាមបុរិសៈ >>