អត្ថន័យ លក្ខណៈជាតិ
លក្ខណៈជាតិ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យលក្ខណៈជាតិទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលក្ខណៈជាតិខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

29   6

លក្ខណៈជាតិ


national character, caractère national លក្ខណៈអក្សរសិល្ប៍ មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះ អ្នកនិពន្ធលើកយកតម្លៃពិសេសរបស់ជាតិមកបង្ហាញក្នុងដំណើររឿងដែលទាក់ទង នឹង សីលធម៌ ជំនឿ ទំនៀមទម្លាប់ សាសនា និង អ្វីៗ ដែលជាអត្តសញ្ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

13   2

លក្ខណៈជាតិ


ដូចម្ដេចហៅថាលក្ខណៈជាតិខ្មែរមាសម័យលង្វេក
តើរឿងំទាវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីក្ខណៈជាតិខ្មែអ្វីខ្លះនាសម័យលង្កេកដើកននឹៀផោ្ចុំើ់់ឹឹនន្កលើផោ្ហហហនមបវវចថងហិលលលមប
Neang - 23 មិថុនា, 2022

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃលក្ខណៈជាតិ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< សញ្ច័យវិធី លក្ខណៈអន្តរជាតិ >>