អត្ថន័យ លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត
លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលិទ្ធិកុម្មុយនិស្តខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត


តើរបបកុម្មុយនីស្តបង្តើតឡើងដោយនរណា
លីហុង - 28 កញ្ញា 2020
<< Rellink ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន >>