អត្ថន័យ លោហៈ
លោហៈ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យលោហៈទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលោហៈខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   0

លោហៈ


សំ. បា. ធាតុ​សាច់​រឹង​ដែល​រំលាយ​សម្រាំង​ចេញ​ពី​រ៉ែ​ហើយ គឺ​ដែក, ស្ពាន់, [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

2   0

លោហៈ


នេះគឺជាទំព័រស្ដីពីលោហៈធាតុ ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

0   1

លោហៈ


វត្ថុរឹង
ចម្លងអគ្គិសនី
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019


បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃលោហៈ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< លោលុប លោលតា >>

វចនានុក្រម.com គឺវចនានុក្រមដែលបានសរសេរដោយមនុស្សដូចអ្នកនិងខ្ញុំ។
សូមជួយបន្ថែមពាក្យមួយ។ ពាក្យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍!

បន្ថែមអត្ថន័យ