អត្ថន័យ លោហៈ
លោហៈ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យលោហៈទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលោហៈខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

22   3

លោហៈ


សំ. បា. ធាតុ​សាច់​រឹង​ដែល​រំលាយ​សម្រាំង​ចេញ​ពី​រ៉ែ​ហើយ គឺ​ដែក, ស្ពាន់, ទង់ដែង, លង់ហិន, សំរឹទ្ធិ, ទង់ហ្វ៊ា; ... ។ លោហ​កម្ម ឬ--កិច្ច ការ​ធ្វើ​លោហៈ, មុខ​របរ​លោហៈ ។ លោហ​កាន្ត មេ​ដែក ។ លោហ​ការ ឬ--ការី [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

9   1

លោហៈ


វត្ថុរឹង
ចម្លងអគ្គិសនី
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

3

8   1

លោហៈ


នេះគឺជាទំព័រស្ដីពីលោហៈធាតុ ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃលោហៈ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< លោលុប លោលតា >>