អត្ថន័យ វិលោមត្តវិធី
វិលោមត្តវិធី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ វិលោមត្តវិធី ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃវិលោមត្តវិធីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

វិលោមត្តវិធី


inversion វិធីតែងនិពន្ធមួយបែប ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ ប្រើឃ្លាល្បះដោយផ្លាស់ត្រឡប់ពាក្យដើម្បីឱ្យអ្នកអាន អ្នកស្ដាប់ ចាប់អារម្មណ៍។ ឧ.: [...] ដែកដុលរនាំង តូចបួនជញ្ជាំង ធំសោអស្ចារ្យ ១២។ [...] [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃវិលោមត្តវិធី
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< វឌ្ឍមានវិធី បុនរុត្តិវិធី >>