អត្ថន័យ វិលោមត្តវិធី
វិលោមត្តវិធី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ វិលោមត្តវិធី ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃវិលោមត្តវិធីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

វិលោមត្តវិធី


inversion វិធីតែងនិពន្ធមួយបែប ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ ប្រើឃ្លាល្បះដោយផ្លាស់ត្រឡប់ពាក្យដើម្បីឱ្យអ្នកអាន អ្នកស្ដាប់ ចាប់អារម្មណ៍។ ឧ.: [...] ដែកដុលរនាំង តូចបួនជញ្ជាំង ធំសោអស្ចារ្យ ១២។ [...] [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< វឌ្ឍមានវិធី បុនរុត្តិវិធី >>