អត្ថន័យ សត្វល្អិត
សត្វល្អិត​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យសត្វល្អិតទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃសត្វល្អិតខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

14   1

សត្វល្អិត


insect, insecte សត្វល្អិតគ្មានឆ្អឹងខ្នងមានដងខ្លួនកង់ៗចែកជាបីផ្នែក ក្បាល ទ្រូង ន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

7   0

សត្វល្អិត


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាខ្មែរ
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃសត្វល្អិត
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< បាណកសត្វ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត >>