អត្ថន័យ សព្វនាមបុរិសៈ
សព្វនាមបុរិសៈ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ សព្វនាមបុរិសៈ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃសព្វនាមបុរិសៈខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   0

សព្វនាមបុរិសៈ


personal pronoun, pronom personnel សព្វនាមដែលតំណាងបុរិសទាំងបី។ ក្នុងភាសាខ្មែរ សព្វនាមបុរិសៈ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃសព្វនាមបុរិសៈ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< រូបសព្ទ ពាក្យកម្លាយ >>