អត្ថន័យ សំវាទវិធី
សំវាទវិធី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ សំវាទវិធី ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃសំវាទវិធីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   1

សំវាទវិធី


dialogue វិធីតែងនិពន្ធមួយបែប ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ ប្រើដោយធ្វើឱ្យតួអង្គជជែក សន្ទនា ឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមក។ ឧ.: នៅក្នុងល្បើកជុចនិងត្រី ការសន្ទនាគ្នារវាងត្រីនិងជុច [...] ថ្លែងដោយទំនង ដំណើរត្រីផងយាត្រា ពើបន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃសំវាទវិធី
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ឯកវាទវិធី វឌ្ឍមានវិធី >>