អត្ថន័យ អសង្ខេយ្យ
អសង្ខេយ្យ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ អសង្ខេយ្យ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអសង្ខេយ្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

អសង្ខេយ្យ


អៈសង់-ខៃ បា. ដែល​ច្រើន​រាប់​ពុំ​អស់, ដែល​រាប់​ពុំ​បាន​ប្រមាណ​ពុំ​អស់ : [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃអសង្ខេយ្យ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ស័ក កំណាព្យ >>