អត្ថន័យ អាង
អាង​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យអាងទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអាងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

អាង


សង្ឃឹម​ដល់, សង្ឃឹម​ទៅ​រក; ពោល​ដល់; ចង្អុល​ទៅ​រក, យក​ជា​គោល, យក​ជា​កសិណ​ឬ​ជា​តឹកតាង; ពឹង​ផ្អែក​ទៅ​លើ, យក​ជា​ទី​ពឹង : អាង​មាន​ចំណេះ, អាង​ច្បាប់; អាង​សាក្សី, អាង​ចៅហ្វាយ​នាយ ។ អ្នក​ខ្លះ​ប្រើ​ពាក្យ អាង នេ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

អាង


ត្បុត​ឬ​ខ្ចប់, រុំ, វេច, ដោត​ដោយ​កន្លាស់ ហើយ​ដាក់​ផ្ទាល់​ពី​លើ​រងើក​ភ្លើង​ឲ្យ​ឆ្អិន : អាំង​ត្រី, អាំង​អន្សម, អាំង​ចេក ។ អង្គុយ​ឬ​ឈរ​ជិត​ភ្លើង​ឲ្យ​ក្ដៅ​សរីរ​កាយ​បំបាត់​រងា : អាំង​ភ្លើង ។ គុ. ដែល​ឆ្អិន​ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

អាង


ʔiəm
- 15 កញ្ញា 2017
<< អាឃោសន អាឃាតនៈ >>