អត្ថន័យ អាបត្តិ​
អាបត្តិ​​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ អាបត្តិ​ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអាបត្តិ​ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

អាបត្តិ​


ខ្មែរ [ អាបាត់ ] ទោស​ដែល​ភិក្ខុ​ត្រូវ​ព្រោះ​កន្លង​ឬ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃអាបត្តិ​
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ Add >>