អត្ថន័យ -idae
-idae​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ -idae ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃ-idaeខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

-idae


ពង្ស ប្រើជាមួយសត្វ
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< -ini order >>