អត្ថន័យ Awesome
Awesome​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យAwesomeទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃAwesomeខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   0

Awesome


ល្អ ល្អខ្លាំង ល្អអស្ចារ្យ ល្អក្រៃលែង អស្ចារ្យ ល្អណាស់ ល្អមែនទែន គួរអោយស្ងើច គួរអោយសរសើរ គួរអោយស្ងើចសរសើរ អស្ចារ្យខ្លាំង ខ្លាំងក្លា ដែលមានសម្ថភាពខ្លាំង ធ្វើបានយ៉ាងល្អ ធ្វើយ៉ាងអស្ចារ្យ ល្អខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងអស្ចារ្យ ខ្លាំងក្រៃលែង សម្ថភាពល្អខ្លាំង សម្ថភាពអស្ចារ្យ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

2

1   0

Awesome


ពាក្យសម្រាប់កោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងដល់នរណាម្នាក់រឺវត្ថុអ្វីមួយ។ យ៉ាងល្អអស្ចារ្យ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃAwesome
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Add Inbox >>