អត្ថន័យ Demo
Demo​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Demo ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃDemoខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

Demo


ការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីបង្ហាញពីមតិយោបល់រឺការសម្រេចចិត្ត រឺ បាតុកម្មតស៊ូមតិ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃDemo
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Amen Exp >>