អត្ថន័យ Exp
Exp​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Exp ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃExpខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   1

Exp


អុិចស្ប៉ូណង់ស្សែល។ រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលតំណាងដោយអក្សរអឺ(e)ស្វ័យគុណអុិច(x)
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃExp
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Demo Fc >>