អត្ថន័យ FYI
FYI​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ FYI ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃFYIខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   0

FYI


ជាពាក្យកាត់ដែលមានន័យថាការជូនដំណឹងដើម្បីអោយលោកអ្នកទទួលបាននូវពត៌មាន
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃFYI
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Joker Take up >>