អត្ថន័យ Fc
Fc​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Fc ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃFcខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   0

Fc


ជាពាក្យកាត់របស់ពាក្យខ្វែងម្រាមដៃដែលមានន័យថាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យរឺសំណាងល្អ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃFc
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Exp Hell >>