អត្ថន័យ GATO
GATO​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ GATO ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃGATOខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1 Thumbs up   3 Thumbs down

GATO


ជាពាក្យកាត់មកពីពាក្យពេញដែលមានន័យថាអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភាវរកម្មលើសកលលោក។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា 2017
<< ASTM KLQ >>