អត្ថន័យ Idk
Idk​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Idk ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃIdkខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

Idk


ពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងទេ រឺ ខ្ញុំមិនចេះទេ រឺ ខ្ញុំមិនយល់ទេ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃIdk
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Hell Jailbreak >>