អត្ថន័យ Kimochi
Kimochi​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Kimochi ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃKimochiខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   1

Kimochi


ពាក្យជាភាសាជប៉ុនមានន័យថា មានអារម្មណ៍ល្អ អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃKimochi
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Jailbreak Konthea >>