អត្ថន័យ Philosophy
Philosophy​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Philosophy ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPhilosophyខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   3

Philosophy


ទស្សនវិជ្ជា។ ការសិក្សាអំពីការយល់ឃើញ អត្តចរិត ប្រាជ្ញា និង ការគិត ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាព។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃPhilosophy
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Zombie Complaint Letter >>