អត្ថន័យ Precision
Precision​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Precision ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPrecisionខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   0

Precision


កម្រិតឯកភាពនៃតម្លៃពិសោធន៍
ជាភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លៃពិសោធន៍
ជាភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លៃពិសោធន៍ទៅនិងតម្លៃពិត
Chhoun malen - 4 មករា, 2021

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃPrecision
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Order of magnitude Order of magnitude/x >>