អត្ថន័យ Precision
Precision​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Precision ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPrecisionខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Precision


កម្រិតឯកភាពនៃតម្លៃពិសោធន៍
ជាភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លៃពិសោធន៍
ជាភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លៃពិសោធន៍ទៅនិងតម្លៃពិត
Chhoun malen - 4 មករា 2021
<< Order of magnitude Order of magnitude/x >>