អត្ថន័យ Selfie
Selfie​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Selfie ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃSelfieខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   2

Selfie


ការថតតាមរយះកាមេរាខាងមុខជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការថតខ្លួនឯង
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃSelfie
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Rathana Sotheary >>