អត្ថន័យ Selfie
Selfie​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Selfie ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃSelfieខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Selfie


ការថតតាមរយះកាមេរាខាងមុខជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការថតខ្លួនឯង
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017
<< Rathana Sotheary >>