អត្ថន័យ Take up
Take up​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Take up ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃTake upខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   2

Take up


មានន័យច្រើនយ៉ាងដូចជា ចាប់ផ្តើមទម្លាប់ធ្វើអ្វីមួយ ដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយ បំពេញពេលវេលាដោយការធ្វើអ្វីមួយ រឺ លើកឡើង
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃTake up
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< FYI Amen >>