អត្ថន័យ Tiamo
Tiamo​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Tiamo ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃTiamoខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   3

Tiamo


ជាពាក្យពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាអុីតាលីដែលមានន័យថាខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃTiamo
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Soledad