អត្ថន័យ Up
Up​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Up ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃUpខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   4

Up


ខាងលើ រឺក៏ នៅលើ។ ឧទាហរណ៍ សៀវភៅនៅខាងលើទូ រឺ ផ្ទះខ្ញុំនៅជាន់ខាងលើ
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃUp
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Troll YOLO >>