អត្ថន័យ Wanna
Wanna​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យWannaទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃWannaខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

8   0

Wanna


ចង់ ចង់បាន ចង់ធ្វើអ្វីមួយ ចង់បានអ្វីមួយ ចំណង់ ការចង់បាន ប្រាថ្នា ប្រាថ្នាចង់បាន ប៉ង ប៉ងប្រាថ្នា ប៉ុនប៉ងចង់បាន ប៉ុនប៉ងប្រាថ្នា បំណង បន់ផ្សង ប៉ងប្រថ្នាចង់បានអ្វីមួយ ផ្សង ប្រាថ្នាផ្សង ចំណង់ចង់បាន ចំណង់ប្រថ្នា ត្រូវការ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

2

4   3

Wanna


ចង់បានអ្វីមួយ រឺ ចង់ធ្វើអ្វីមួយ។ ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំចង់ទៅផ្សារ រឺ ខ្ញុំចង់បានកូនតុក្កតាមួយ
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃWanna
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Inbox Vote >>