អត្ថន័យ as
as​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យasទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃasខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   0

as


as #ខណៈនោះដែរ #ក៏ព្រោះតែ, តាមតែ #ដូចជា #យោងទៅតាម ធ្នាក់ as #ថា #តាមរយៈ #ដូច
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0   0

as


Assamese
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃas
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< nearby level >>