អត្ថន័យ cut
cut​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ cut ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃcutខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   1

cut


cut #ការកាត់, ការកាប់។ #:Cut of his clothes. #ស្នាមមុត។ #ការផ្ដាច់។ #ចំណែក #:His cut was 20%. #ការបញ្ច [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃcut
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ក្រអុល ក្រអឺតក្រទម >>