អត្ថន័យ cut
cut​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ cut ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃcutខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

cut


cut #ការកាត់, ការកាប់។ #:Cut of his clothes. #ស្នាមមុត។ #ការផ្ដាច់។ #ចំណែក #:His cut was 20%. #ការបញ្ចុះ, ការកាត់ជាចំណែក។ #:A cut in prices. កិរិយាសព្ទ cut #ច្រៀក។ #ច្រឹប។ #កាត់ផ្ដាច់។ #កា [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ក្រអុល ក្រអឺតក្រទម >>