7 ទាំងពីរ


បង្ហាញ: គេហទំព័រ / សមាជិក / ទាំងពីរ
# ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់
1 km.wiktionary.or 26900 1166 130
2 km.wikipedia.org 14323 39 7
3 choukhmer.wordpr 12 15 7
4 SAK SAK KAKADA 1 8 0
5 Oudom 1 7 0
6 Phon Vath 1 11 1
7 NOU VOUCHLY 1 18 0