អត្ថន័យ order
order​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យorderទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃorderខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

order


បញ្ជារ កុម្មង់ ប្រាប់ ប្រាប់អោយធ្វើ បញ្ជារអោយធ្វើអ្វីមួយ ប្រាប់អោយធ្វើអ្វីមួយ កុម្មង់ប្រាប់ បញ្ជារអោយធ្វើ លំដាប់ លំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង ពីខ្ពស់មកទាប ពីធំទៅតូច ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ពីលើចុះក្រោម តាមព្យជ្ជណៈ តាមតួអក្សរ តាមលំដាប់លំដោយ តាមរបៀបរៀបរយ
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

order


អង់គ្លេស នាម #បញ្ជា #លំដាប់ កិរិយាសព្ទ #បញ្ជា, បង្គាប់ #បញ្ជាទិញ, កម្មង់
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

order


តាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង រឺ មានន័យម៉្យាងទៀតថាបញ្ជារ រឺ កុម្មង់
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017
<< -idae neo-colony >>