អត្ថន័យ output
output​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ output ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃoutputខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

output


ឆ្នេញ
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< រាជសព្ទ input >>