អត្ថន័យ output
output​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ output ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃoutputខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

output


ឆ្នេញ
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃoutput
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< រាជសព្ទ input >>