អត្ថន័យ over
over​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យoverទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃoverខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

over


អង់គ្លេស ធ្នាក់ #ទៅលើ, លើ #រំលង #ពាសពេញ គុណនាម #ចប់ #លើសពី #ប្លាយ = បច្ចេកសព្ទដកស្រង់ = គុណកិរិយា #ក្រឡេកមើល~វិញ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

over


ពាក្យប្រើបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ពីលើ គ្របដណ្តប់ ពាសពេញ ហួស រឺ លើសពី
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017
<< bubble over in memory of sb >>