អត្ថន័យ supply
supply​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ supply ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃsupplyខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   1

supply


អង់គ្លេស កិរិយាសព្ទ #ផ្គត់ផ្គង់
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃsupply
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< chief quota >>