អត្ថន័យ underground
underground​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យundergroundទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃundergroundខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

underground


underground #ចលនាតស៊ូ, ក្រុមតស៊ូក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

underground


នៅក្រោមដី រឺ ខាងក្រោមដី ឧទាហរណ៍ រថភ្លើងក្រោមដី
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា 2017
<< mad at the margin >>