អត្ថន័យ កញ្ជើ
កញ្ជើ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យកញ្ជើទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃកញ្ជើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   0

កញ្ជើ


កញ្ជើ។'' =បច្ចេកសព្ទដកស្រង់= =បំណកប្រែ= នាមរនាប់ #រាប់ចំនួនដែលវាល់ជា [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

1   1

កញ្ជើ


ខ្នាត​រង្វាល់​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ សម្រាប់​វាល់​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ វត្ថុ​ល្អិ [..]
ប្រភព: choukhmer.wordpress.com

3

0   0

កញ្ជើ


កញ្ជើគឺជាវត្ថុម្យាងដែលគេសម្រាប់យកទៅប្រើដាក់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង
Theara - 17 តុលា, 2019

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃកញ្ជើ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< បំពង់ ល្អី >>