អត្ថន័យ គន
គន​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ គន ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃគនខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

គន


កន្លែង​លើ​ខ្នង​ដំរី ត្រង់​ខាង​ក្រោយ​កូប ឬ រយាង ។ កំណាត់​ឈើ​ចង​ត​គ្នា​ដ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃគន
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< គតិបណ្ឌិត គត់មត់ >>