អត្ថន័យ គន្ថរចនា
គន្ថរចនា​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ គន្ថរចនា ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃគន្ថរចនាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

គន្ថរចនា


-រ៉ៈ-ចៈ-ន៉ា បា. ការ​រចនា, ការ​តែង​គម្ពីរ​បាលី ឬ ក្បួន​ច្បាប់​ផ្សេង​ៗ ។
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< គន្ថរចនាចារ្យ គតិបណ្ឌិត >>