អត្ថន័យ ចក្ខុរូបារម្មណ៍
ចក្ខុរូបារម្មណ៍​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យចក្ខុរូបារម្មណ៍ទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃចក្ខុរូបារម្មណ៍ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

19 Thumbs up   0 Thumbs down

ចក្ខុរូបារម្មណ៍


រូបារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទកំណាព្យ អត្ថបទពាក្យរាយ ដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ ឃ្លាប្រយោគ ដែលរំលេចឱ្យឃើញអំពីរូបរាង។ ឧ. រឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែ១ "[...] រីកូខ័នខែងមោះមហិមា រូបរូបព្វតា ស្រមើងស្រមាក់ស្កឹមស្កៃ។ សក្ដ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

11 Thumbs up   0 Thumbs down

ចក្ខុរូបារម្មណ៍


តើរូបារម្មណ៍បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
អនាមិក - 16 វិច្ឆិកា 2019
<< អាណូត reptile >>